Život a spolupráce v bavorsko-českém příhraničí
Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
Bayerisches Staatswappen
0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Život a spolupráce v bavorsko-českém příhraničí

Vážené dámy, vážení pánové,

v roce 2025 zahájí Evropská komise definování rámcových podmínek pro politiku soudržnosti na období od roku 2027. To se týká i podpory přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou v rámci tzv. programu INTERREG.

Aby bylo možné tuto podporu v budoucnu co nejvíce přizpůsobit potřebám místních obyvatel, zajímají se Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky (StMWi) a české Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o Vaše osobní postřehy týkající se života a spolupráce v česko-bavorském příhraničí. Svou účastí na následujícím průzkumu přispějete k tomu, aby podpora byla zaměřena na potřeby obyvatel.

Účast v průzkumu je zcela dobrovolná, probíhá anonymně a zabere asi 5 minut.

Pokud dobrovolně uvedete své osobní údaje, naleznete níže naše informace o ochraně osobních údajů.

Děkujeme Vám předem za Vaši účast!

Za zpracování Vašich údajů je odpovědný Referát 52 Bavorského státního ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky, Prinzregentenstraße 28, 80525 Mnichov, telefon: 089-2162-2403, e-mail: stefan.blossfeldt@stmwi.bayern.de

Našeho odpovědného pověřence pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat zde: Behördliche Datenschutzbeauftragte des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Prinzregentenstraße 28, 80525 München, Telefon: 089-2162-2760-2395, E-Mail: datenschutz@stmwi.bayern.de

Účelem zpracování je pověření Evropské komise provést komplexní konzultační proces mezi občany příslušných programových oblastí INTERREG-A v rámci aktualizace Evropské politiky soudržnosti.

Právní základ pro zpracování Vašich údajů vyplývá z čl. 4 odst. 1 Bavorského zákona o ochraně osobních údajů (BayDSG) společně s čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). V souladu s tím jsme oprávněni zpracovávat údaje potřebné ke splnění nám uloženého úkolu.

Mezi potenciální příjemce osobních údajů patří další veřejné orgány a instituce.

Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k plnění úkolů s ohledem na zákonné lhůty pro jejich uchovávání.

Podle Obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) máte následující práva:

Můžete si vyžádat informace o tom, zda a příp. jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a získat další informace týkající se zpracování (čl. 15 GDPR). Prosím, vezměte na vědomí, že toto právo na informace může být v určitých případech omezeno nebo vyloučeno.

Pokud jsou zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR).

Pokud jsou zákonné požadavky splněny, můžete požádat o výmaz svých osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování (čl. 17 a 18 GDPR). Právo na výmaz podle čl. 17 odst. 1 a 2 GDPR se však neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů mimo jiné nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (čl. 17 odst. 3 písm. b) GDPR).

Pokud je zpracování prováděno za účelem plnění veřejného úkolu (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR), máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, pokud k tomu máte důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace (čl. 21 odst. 1 věta 1 GDPR).

Pokud využijete svých práv, prověříme, zda jsou pro to splněny zákonem stanovené podmínky.

Další omezení, úpravy a případně vyloučení výše uvedených práv mohou vyplývat z Obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo z vnitrostátních právních předpisů.

Máte také právo podat stížnost u Bavorského zemského pověřence pro ochranu osobních údajů (Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz). Kontakt je uveden zde:

Poštovní adresa: Postfach 22 12 19, 80502 München

Adresa: Wagmüllerstr. 18, 80538 München

Telefon: +49 89 212672-0

Telefax: +49 89 212672-50

Kontaktní formulář: https://www.datenschutz-bayern.de/service/complaint.html